вівторок, 30 січня 2018 р.

Інформаційний лист ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ДЕРЖАВНА ВИЩА ТЕХНІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА
ІМЕНІ БРОНІСЛАВА МАРКЕВИЧА (ПОЛЬЩА)
ЛЮБЛІНСЬКА ШКОЛА ВИЩА (ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КАРДИНАЛА СТЕФАНА ВИШИНСЬКОГО (ПОЛЬЩА)
ВІДДІЛ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога», яка проводитиметься       26-27 квітня 2018 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Напрями роботи конференції:
1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
3. Розвиток психологічної компетентності педагога.
4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.Форми роботи на конференції:
Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних учених України і Польщі.
Секційні дискусії, круглий стіл – доповіді та повідомлення, презентації авторами власних проектів, спільне обговорення.
Майстер-класи – презентації практичних форм роботи.
Робочі мови конференції: українська, польська, німецька, англійська.
За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО.
Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн.
Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням, здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх відрядила.

Для участі в конференції потрібно до 16 квітня 2018 року надіслати на адресу електронної пошти (konferencepedagogy@ukr.net) такі матеріали:
- заявку на участь у конференції (зразок додається);
-  текст тез доповіді;
- скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.


Вимоги до оформлення тез:
Тези доповіді (обсяг 2-4 сторінки)  необхідно висвітлити однією з робочих мов конференції. Текстовий редактор - Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см.
Текст тез доповіді потрібно оформити так:
1. Індекс УДК (розташування – ліворуч у першому рядку, звичайний шрифт).
2. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, праворуч у першому рядку, звичайний шрифт).
3. Назва статті (великими літерами посередині наступного рядка, напівжирний шрифт).
4. Зміст доповіді:
•        Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
•        Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які є посилання автора, виокремлення невирішених раніше аспектів проблеми, яким присвячено доповідь.
•        Формулювання мети роботи (постановка завдання).
•        Виклад основного матеріалу дослідження.
•        Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок.
5. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015). Зразок оформлення посилань на використані джерела в тексті: [3, с. 125–130], [2; 3], [4].
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці конференції.

Зразок:

УДК 373.3-051                                                                                               Вихрущ В. О.


ДІАЛОГІЧНА ТА РИТОРИЧНА КУЛЬТУРИ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Текст тез…
Література
1.                Вихрущ В. О., Пушинська А. А. Навчальний діалог у контексті вітчизняної початкової освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / В. О. Вихрущ, А. А. Пушинська. – Тернопіль: Крок, 2016. – 348 с.
2.                Концепція початкової освіти. Проект. [Електронний ресурс].Режим доступу: www.osvitacv.com/.../Koncepciya_pochatkovoi_osvitu_PROEKT


Реквізити для оплати оргвнеску:
Грошовий переказ коштів за публікацію необхідно здійснити на картковий рахунок ПриватБанку № 4149 4991 0823 6090, отримувач – Яковишин Руслан Ярославович та надіслати скан-копією квитанції (у підписі файлу вказати  прізвище автора).
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції.

Координатори конференції:
Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0972243492).
Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0673791169).
За довідками звертатися:
з питань публікації матеріалів: Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0978689282).
з питань оплати: Яковишин Руслан Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0979846778).
Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога», 26-27 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи (повна назва установи), посада

Контактний телефон

Е-mail   

Замовляю збірник матеріалів конференції (роздрукований   варіант)
□ Так                  □ Ні
Номер відділення «Нової пошти»  для отримання збірника матеріалів конференції.

Тематичний напрям  роботи на конференції

Повна назва теми доповіді чи повідомлення на секційному засіданні

Форми участі в конференції
(необхідне підкреслити)

1. Доповідь на пленарному чи секційному засіданні.
2. Організація майстер-класу чи тренінгу.
3. Заочна участь (лише публікація тез).
Чи потрібно забезпечити проживання (необхідне підкреслити)

□ готель (від 250 грн.);
□ гуртожиток (від 100 грн);
□ поселення не потрібне.


Немає коментарів:

Дописати коментар