понеділок, 15 березня 2021 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНУ “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УНІВЕРСИТЕТ АНКАРА ХАДЖИ БАЙРАМ ВЕЛИ (ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)

ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЖЕШУВ,ПОЛЬЩА)

ЛЮБЛІНСЬКА ШКОЛА ВИЩА  (РИКІ, ПОЛЬЩА)

ВИЩА ШКОЛА ТУРИЗМУ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ (ВАРШАВА, ПОЛЬЩА)

ВІДДІЛ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагогав умовах нової соціокультурної реальності», яка проводитиметься 15-16 квітня 2021 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Напрями роботи конференції:

1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.

2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.

3. Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.

5. Особливості професійної діяльності педагога в умовах пандемії.

6. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.

7. Особистісний і професійний розвиток керівних кадрів закладів освіти в умовах децентралізації влади.

Форми роботи на конференції:

Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних учених України, Польщі, Туреччини, Австрії і Німеччини.

Секційні дискусії, круглий стіл – доповіді та повідомлення, презентація авторами власних проєктів, обговорення їх.

У рамках конференції буде проведено одноденні тренінги для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за затвердженими  освітніми програмами. Учасникам тренінгів буде видано сертифікат (обсягом 6 годин), що відповідає  вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами від 27 грудня 2019 р. №1133).

Робочі мови конференції: українська, польська, німецька, англійська, турецька.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО.

Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 200 грн.

Організаційний внесок для педагогічних працівників, які бажають бути учасниками тренінгів і конференції (без публікації тез) і отримати програму конференції та сертифікат про підвищення кваліфікації, становить 70 грн.

Для участі в конференції потрібно до 5 квітня 2021 року надіслати на адресу електронної пошти (konferencepedagogy@ukr.net)такі матеріали:

- заявку на участь у конференції (зразок додається);

-  текст тез доповіді;

- скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповіді (обсяг 2-4 сторінки)  необхідно висвітлити однією з робочих мов конференції. Текстовий редактор - Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см.

Текст тез доповіді потрібно оформити так:

1. Індекс УДК (розташування –у першому рядкуліворуч, звичайний шрифт).

2. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, у першому рядку праворуч, звичайний шрифт); у наступному рядку – науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, організація і електронна адреса.

3. Назва тез (великими літерами посередині наступного рядка, напівжирний шрифт).

4. Зміст доповіді:

          постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

          аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які є посилання автора, виокремлення невирішених раніше аспектів проблеми, яким присвячено доповідь;

          формулювання мети роботи (постановка завдання);

          виклад основного матеріалу дослідження;

          висновки на основі цього дослідження і перспективи подальших розвідок.

5. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015). Посилання на використані джерела в тексті треба оформити за зразком: [3, с. 125–130], [2; 3], [4].

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають указаним вимогам і тематиці конференції.

 

Зразок:

 

УДК 37.7458 (4)

Локшина О.І.

доктор педагогічних наук, професор,

 завідувач відділу порівняльної педагогіки

Інституту педагогіки НАПН України

olena.lokshyna@gmail.com

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ: ПОЗИЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Текст тез…

 

Література

1. Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів : аналітичні матеріали / Н.М. Авшенюк та ін. Київ : ДКС «Центр», 2017. 83 с.

Реквізити для оплати оргвнеску:

грошовий переказ оргвнеску (у т.ч. за публікацію) необхідно здійснити

на р/рUA698201720314251004201047804ГУ ДКСУ у Тернопільській обл.                                           МФО 820172    код 02139788

Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції або оплата за участь у конференції. Як назву файлу (скан-копія квитанції) просимо зазначити  прізвище учасника конференції).

Координатори конференції:

Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0972243492).

Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0673791169).

За довідками звертатися:

зпитань публікації матеріалів: Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0978689282).

з питань оплати:Яковишин Руслан Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0979846778).

Заявка

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагогав умовах нової соціокультурної реальності»,

яка проводитиметься 15-16 квітня 2021 року

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (повна назва установи), посада

 

Контактний телефон

 

Е-mail

 

Замовляю збірник матеріалів конференції (роздрукований   варіант)

□ Так                  □ Ні

Поштова адреса (вулиця, номер будинку та квартири, місто, район,область,  поштовий індекс)або

номер відділення «Нової пошти»  для отримання збірника матеріалів конференції.

Примітка: витрати за пересилку збірника - за рахунок автора тез

 

Тематичний напрям  роботи на конференції

 

Тема доповіді чи повідомлення на секційному засіданні

 

Форми участі в конференції

(необхідне підкреслити)

 

1. Доповідь на пленарному чи секційному засіданні.

2. Організація майстер-класу чи тренінгу.

3. Заочна участь (лише публікація тез).

4. Участь у тренінгу.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар