понеділок, 11 лютого 2019 р.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДНУ “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ”
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА КОХАНОВСЬКОГО (КЕЛЬЦЕ, ПОЛЬЩА)
ЛЮБЛІНСЬКА ШКОЛА ВИЩА  (РИКІ, ПОЛЬЩА)
ВИЩА ГУМАНІСТИЧНО-ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА (БЖЕҐ, ПОЛЬЩА)
ВІДДІЛ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», яка проводитиметься 11-12 квітня 2019 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Напрями роботи конференції:
1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
3. Розвиток психологічної компетентності педагога.
4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.
5. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Форми роботи на конференції:
Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних учених України, Польщі і Німеччини.
Секційні дискусії, круглий стіл – доповіді та повідомлення, презентація авторами власних проектів, обговорення їх.
Майстер-класи – презентація практичних форм роботи.
Робочі мови конференції: українська, польська, німецька, англійська.
За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО.
Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн.
Витрати за проїзд, проживання та харчування здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх відрядила.

Для участі в конференції потрібно до 01 квітня 2019 року надіслати на адресу електронної пошти (konferencepedagogy@ukr.net) такі матеріали:
- заявку на участь у конференції (зразок додається);
-  текст тез доповіді;
- скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Вимоги до оформлення тез:
Тези доповіді (обсяг 2-4 сторінки)  необхідно висвітлити однією з робочих мов конференції. Текстовий редактор - Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см.
Текст тез доповіді потрібно оформити так:
1. Індекс УДК (розташування –у першому рядку ліворуч, звичайний шрифт).
2. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, у першому рядку праворуч, звичайний шрифт); у наступному рядку – науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, організація і електронна адреса.
3. Назва статті (великими літерами посередині наступного рядка, напівжирний шрифт).
4. Зміст доповіді:
          постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
          аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які є посилання автора, виокремлення невирішених раніше аспектів проблеми, яким присвячено доповідь;
          формулювання мети роботи (постановка завдання);
          виклад основного матеріалу дослідження;
          висновки на основі цього дослідження і перспективи подальших розвідок.
5. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015). Посилання на використані джерела в тексті треба оформити за зразком: [3, с. 125–130], [2; 3], [4].
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають указаним вимогам і тематиці конференції.

Зразок:

УДК 378.01
Вихрущ В.О.
доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки та соціального управління
Інституту психології та права
Національного університету «Львівська політехніка»,

ПЕДАГОГІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Текст тез…
Література
1. Реброва О. Є. Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти: монографія.  К.: НПУ ім. Драгоманова, 2012. 283 с.

Реквізити для оплати оргвнеску:
грошовий переказ оргвнеску (у т.ч. за публікацію) необхідно здійснити на р /р 315 572 501 47804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл. МФО 838012код 02139788

Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції.
Як назву файлу (скан-копія квитанції) просимо зазначити  прізвище учасника конференції.
Координатори конференції:
Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0972243492).
Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0673791169).
За довідками звертатися:
з питань публікації матеріалів: Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0978689282).
з питань оплати: Яковишин Руслан Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0979846778).
Заявка
на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»,
яка проводитиметься 11-12 квітня 2019 року
Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи (повна назва установи), посада

Контактний телефон

Е-mail   

Замовляю збірник матеріалів конференції (роздрукований   варіант)
□ Так                  □ Ні
Поштова адреса (вулиця, номер будинку та квартири, місто, район, область,  поштовий індекс) або
номер відділення «Нової пошти»  для отримання збірника матеріалів конференції.
Примітка: витрати за пересилку збірника - за рахунок автора тез

Тематичний напрям  роботи на конференції

Тема доповіді чи повідомлення на секційному засіданні

Форми участі в конференції
(необхідне підкреслити)

1. Доповідь на пленарному чи секційному засіданні.
2. Організація майстер-класу чи тренінгу.
3. Заочна участь (лише публікація тез).
Чи потрібно забезпечити проживання (необхідне підкреслити)

□ готель (від 250 грн.);
□ гуртожиток (від 100 грн);
□ поселення не потрібне.


Немає коментарів:

Дописати коментар